mylatamy.pl

I Wschodni Puchar XC- Zawody paralotniowe

Regulamin Zawodów

REGULAMIN

I Wschodni Puchar XC- Zawody paralotniowe

1. Informacje ogólne

 1. I Wschodni Puchar XC jest formą rywalizacji sportowej w paralotniowym lataniu swobodnym ze startowisk wschodniej Polski. Zawody mają charakter całosezonowej rywalizacji i oceniane są na podstawie zgłoszonych lotów zapisanych na wybranej platformie internetowej.
 2. Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych którzy spełnią warunki opisane w regulaminie.
 3. Piloci biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje loty oraz za sytuacje, które mogą wyniknąć z ich powodu. Pilot ma obowiązek zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także postępować w taki sposób, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych pilotów. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów zawodów, co uczestnik potwierdza rejestrując się do rywalizacji.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad bezpieczeństwa oraz zachowujący się w sposób niesportowy mogą zostać ukarani dyskwalifikacją z zawodów.

2. Cele zawodów

 1. Naczelnym celem I Wschodniego Pucharu XC jest propagowanie latania przelotowego na „terenach płaskich”, oraz paralotniowa rywalizacja sportowa.

3. Organizator

 1. Organizatorem I Wschodniego Pucharu XC jest Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe z siedzibą w Krasnymstawie i reprezentowany przez komitet organizacyjny zawodów.
 2. Komitet organizacyjny zawodów stanowią:
 • Kazimierz Anielak
 • Mariusz Dziuba
 • Krzysztof Żelisko
 • Piotr Żelisko
 1. Komitet organizacyjny jest odpowiedzialny za decyzje związane z regulaminem zawodów, bezpieczeństwem zawodów, przeprowadzeniem rywalizacji sportowej, rozpatrywaniem protestów i mianowanie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie zawodów.

 

 

4. Kierownictwo i sędziowanie zawodów

 1. Kierownik zawodów

Kierownik zawodów jest mianowany przez komitet organizacyjny zawodów i odpowiada za przeprowadzenie zawodów od strony organizacyjnej.

 1. Rada Pilotów

Rada pilotów składa się z 3 osób wybranych przez Komitet organizacyjny spośród zgłoszonych zawodników.

Członkowie Rady Pilotów są ciałem doradczym dla organizatora, a jednocześnie są sędziami, zaś Sędzią głównym jest Kierownik zawodów.

 1. Sędzia zawodów

Sędzia główny sprawdza poprawność zgłoszonych lotów oraz prowadzi obsługę programu do klasyfikacji zawodników.

 

 

5. Czas trwania zawodów:

 1. I Wschodni Puchar XC odbywać się będzie w okresie 18.05 – 31.10.2019r.

6. Miejsce zawodów

 1. I Wschodni Puchar XC będzie rozgrywany ze zgłoszonych przez Uczestników i zatwierdzonych przez Organizatora startowisk mieszczących się we wschodniej Polsce tj. od 22 stopnia długości geograficznej na wschód, na których starty odbywają się z użyciem wyciągarki.

7. Rywalizacja

W I Wschodnim Pucharze XC uczestnicy  będą podzieleni na dwie klasy:

 1. Klasa Mistrzowska – piloci którzy w poprzednich dwóch sezonach wylatali łącznie 80 lub więcej godzin oraz wszyscy inni którzy zgłoszą chęć rywalizacji w tej kategorii.
 2. Klasa Rekreacyjna – piloci którzy w poprzednich dwóch sezonach wylatali łącznie poniżej 80 godzin.

Ilość wylatanych godzin zweryfikowana zostanie na podstawie zapisów na platformie XC Portal.

Piloci nie zgłaszający lotów w poprzednich sezonach na XC Portal poinformują o tym Organizatora i zdecydują w jakiej klasie chcą współzawodniczyć. Organizator ma prawo zweryfikować tę decyzję.

 

Lot uznany będzie za konkursowy jeśli jego długość wyliczona w XCPortal wyniesie co najmniej 15 km.

W poszczególnych klasach wyłonieni zostaną zwycięzcy indywidualni w następujących kategoriach :

 1. Najlepszy pilot – największa liczba punktów z czterech najlepszych lotów wykonanych ze startowisk zgłoszonych do zawodów.
 2. Najciekawszy lot po trasie zamkniętej – wyłoniony w drodze głosowania sędziów oceniających lot w oparciu o długość i czas jego trwania oraz własne, niesprecyzowane i niemierzalne parametry estetyczno- sportowe.
 3. Nagroda niespodzianka – Organizator przygotuje zestaw dodatkowych nagród niespodzianek które otrzymają piloci których loty spełnią warunki z tajnego zestawu. Zestaw zostanie ujawniony po zakończeniu współzawodnictwa.

 

8. Nagrody

Najlepsza trójka zawodników w poszczególnych klasach i kategoriach otrzyma okolicznościowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagrody rzeczowe.

 

9. Rejestracja zawodników

 1. Rejestracja zawodników będzie prowadzona na stronie internetowej zawodów www.mylatamy.pl
 2. Rejestracja może się odbyć w dowolnym momencie okresu rozgrywania zawodów, ale we współzawodnictwie liczyć się będą tylko loty wykonane po rejestracji (decyduje dokładna data i godzina rejestracji zawodnika).
 3. Organizator ma prawo odmówić rejestracji zawodnika bez podania przyczyn.
 4. Organizator nie wprowadza górnego limitu dotyczącego ilości uczestników, natomiast rywalizacja zostanie rozstrzygnięta jeśli liczba zawodników zgłoszonych do rywalizacji osiągnie minimum 15 osób z tym, że w danej klasie nie może startować mniej niż 4 pilotów.

 

10.Rejestracja startowisk

 1. Rejestracja startowisk będzie prowadzona na stronie internetowej zawodów www.mylatamy.pl
 2. Rejestracja może się odbyć w dowolnym momencie okresu rozgrywania zawodów, ale we współzawodnictwie liczyć się będą tylko loty wykonane z tego startowiska po jego rejestracji (decyduje dokładna data i godzina rejestracji startowiska).
 3. Organizator ma prawo odmówić rejestracji startowiska bez podania przyczyn.
 4. Organizator nie wprowadza żadnych limitów dotyczących ilości startowisk.

11. Opłaty

 1. Organizator nie przewiduje opłat związanych z uczestnictwem w zawodach.
 2. Organizator umożliwi zakup koszulek okolicznościowych. Chęć zakupu należy zgłosić w formularzu zgłoszenia na zawody podając stosowne informacje dotyczące rozmiaru i adresu wysyłki oraz uiścić opłatę na konto wskazane przez Organizatora w wysokości 25 zł koszulka + 10 zł koszt wysyłki.

12.Odpowiedzialność

 1. Piloci biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje loty podczas zawodów i treningu oraz za sytuacje które mogą wyniknąć z ich powodu.
 2. Wykonywanie lotów na paralotni oraz uczestnictwo w zawodach paralotniowych należy do zajęć ryzykownych. Piloci muszą mieć świadomość ryzyka związanego ze sportem paralotniowym i przystępują do niniejszych zawodów na własną wyłączną odpowiedzialność.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, oraz ich skutki, wynikłe z decyzji pilotów podczas obywania lotów i rywalizacji w powietrzu.
 4. Przyjmuje się za fakt, że piloci biorący udział w zawodach znają postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 5. Przyjmuje się za fakt, że piloci wypełniający formularz zgłoszenia uczestnictwa tym samym oświadczają, iż posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia, a ich stan zdrowia pozwala na udział w tego typu zawodach oraz, że ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny. W przeciwnym wypadku pilot ma obowiązek odstąpienia od startu.

 

13. Niesportowe zachowanie

Organizatorzy I Wschodniego Pucharu XC promują rywalizację w duchu „fair play” i koleżeństwa. Zachowania niesportowe będą każdorazowo poddawane ocenie przez kierownika zawodów i radę pilotów.

 

14. Skargi i protesty

 1. Skargi i protesty z powołaniem się na punkt regulaminu zawodów, muszą być złożone w formie pisemnej mailem na adres zawody(małpa)pilotppg.pl
 2. Protest rozpatruje Rada Pilotów, po czym informuje o proteście i swojej decyzji mailem wszystkich uczestników rywalizacji.

 

15. Dokumentacja lotów

 1. Wyłącznie zapis śladu (tracklog) 3D zgrany na platformę XC Portal.
 2. Wyłącznie pilot jest odpowiedzialny za prawidłowe zgranie śladu.
 3. Organizator uznaje że do sklasyfikowania lotu jako ważnego obowiązuje regulamin platformy XC Portal bez żadnych wyjątków. Lot nie zatwierdzony tam (np. przez naruszenie stref) jest lotem nieważnym.

 

16. Punktacja konkurencji

   1. Dla potrzeb rozegrania zawodów Organizator przyjmuje punktację naliczoną przez platformę XC Portal.

 

17. Postanowienia końcowe

 1. Organizator w ciągu 30 dni od dnia zakończenia rywalizacji ogłosi wyniki , poinformuje o nich uczestników oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej www.pilotppg.pl

 


 

 

 

Pliki cookie pozwalają nam oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz korzystanie z plików cookie. Polityka